Start arrow Statut W-MZHK
Logo W-MZHK

WARMISKO-MAZURSKI ZWIZEK
HODOWCW KONI w Olsztynie

ul. Niepodlegoci 53/55 p. 209
10-044 Olsztyn

tel. (089) 535-95-81; 0 602 799 587
email: konie_olsztyn@tlen.pl; biuro@konie.olsztyn.pl


nr konta: 23 2030 0045 1110 0000 0043 9780

Menu serwisu
Nag┬│├│wki RSS
Statut W-MZHK PDF Drukuj E-mail
Napisa│ Administrator   
czwartek, 20 stycznia 2011

STATUT
Warmi├▒sko-Mazurskiego Zwi┬▒zku Hodowców Koni

w Olsztynie

zatwierdzony na Walnym Zje┬╝dzie Delegatów
w dniu 16.04.2008

 

 

Rozdzia┬│ 1.
Postanowienia ogólne.

 

§ 1

 1. Warmi├▒sko-Mazurski Zwi┬▒zek Hodowców Koni w Olsztynie (dalej zwany "Zwi┬▒zkiem") jest dobrowoln┬▒ i samorz┬▒dn┬▒ organizacj┬▒ spo┬│eczno-zawodow┬▒.
 2. Celem dzia┬│ania Zwi┬▒zku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni.
 3. Zwi┬▒zek jest rolniczym zrzeszeniem bran┬┐owym w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 8 pa┬╝dziernika 1982 r o spo┬│eczno-zawodowych organizacjach rolników.(Dz.U.Nr.32, poz.217 z 1982 r.i Nr.121,poz.769 z 1997r.)

 

§ 2

 1. Obszarem dzia┬│ania Zwi┬▒zku jest województwo Warmi├▒sko-Mazurskie
 2. Siedzib┬▒ Zwi┬▒zku jest Olsztyn.

 

§ 3

 1. Zwi┬▒zek ma osobowo┬Â├Ž prawn┬▒.
 2. Zwi┬▒zek jest cz┬│onkiem Polskiego Zwi┬▒zku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej "PZHK"

 

§ 4

 1. Zwi┬▒zek organizuje na obszarze swego dzia┬│ania Terenowe Ko┬│a Hodowców Koni, zwane dalej "Ko┬│ami".
 2. Ko┬│a zrzeszaj┬▒ osoby fizyczne i prawne na zasadach okre┬Âlonych w niniejszym statucie. Terenem dzia┬│alno┬Âci Ko┬│a jest powiat lub powiaty.

 

§ 5

Zwi┬▒zek u┬┐ywa piecz├¬ci okr┬▒g┬│ej z napisem w otoku: "Warmi├▒sko-Mazurski  Zwi┬▒zek Hodowców Koni"  i napisem po┬Ârodku " w Olsztynie" oraz pod┬│u┬┐nej z t┬▒ sam┬▒ tre┬Âci┬▒.

 

§ 6

 1. Zwi┬▒zek mo┬┐e by├Ž cz┬│onkiem innych organizacji rolniczych oraz korzysta├Ž z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Zwi┬▒zek mo┬┐e by├Ž cz┬│onkiem innych stowarzysze├▒ krajowych i zagranicznych.
 3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarz┬▒d Zwi┬▒zku.

 


Rozdzia┬│ 2.
Cele i zadania Zwi┬▒zku oraz ┬Ârodki ich realizacji.

 

§ 7

Celem Zwi┬▒zku jest reprezentowanie potrzeb oraz ochrona praw i interesów hodowców koni, w szczególno┬Âci:

 1. organizowanie grup hodowców i producentów koni,
 2. doskonalenie hodowli i chowu koni, wpis ich do ksi┬▒g koni hodowlanych, ocen├¬ warto┬Âci hodowlanej i u┬┐ytkowej koni, rejestracj├¬ i selekcj├¬ ┬╝rebi┬▒t oraz wydawanie rejestrów hodowlanych.
 3. wspó┬│dzia┬│anie w regulowaniu liczebno┬Âci pog┬│owia koni w ramach planów hodowlanych.
 4. wspó┬│dzia┬│anie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotycz┬▒cych hodowli i chowu koni,
 5. reprezentowanie interesów hodowców i ich obrona w kontaktach z organami administracji rz┬▒dowej i samorz┬▒dowej.
 6. szkolenie fachowe hodowców,
 7. udzielanie pomocy hodowcom w u┬┐ytkowaniu, przygotowaniu i sprzeda┬┐y koni.

 

§ 8

Zwi┬▒zek realizuje swoje cele przez:

 1. wykonywanie z upowa┬┐nienia i pod nadzorem PZHK.
  1. czynno┬Âci zootechniczne zwi┬▒zane z prowadzeniem ksi┬▒g koni hodowlanych i oceny warto┬Âci u┬┐ytkowej koni.
  2. czynno┬Âci zwi┬▒zane z identyfikacj┬▒ koni i wydawaniem dla nich paszportów.
 2. popieranie i programowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni,
 3. wprowadzanie w┬│a┬Âciwych zasad organizacji hodowców koni s┬│u┬┐┬▒cych dobru hodowli,
 4. wspó┬│dzia┬│anie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni,
 5. wspó┬│prac├¬ z odno┬Ânymi w┬│adzami w wykonywaniu ustaw, rozporz┬▒dze├▒ i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni,
 6. organizowanie pokazów i wystaw po┬│┬▒czonych ze sprzeda┬┐┬▒ koni,
 7. wspó┬│dzia┬│anie z odpowiednimi instytucjami przy sprzeda┬┐y koni, przede wszystkim stanowi┬▒cych w┬│asno┬Â├Ž cz┬│onków Zwi┬▒zku,
 8. udzielanie porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów, zak┬│adanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych,
 9. organizowanie kursów w zakresie hodowli i chowu koni, podkownictwa, zoohigieny i u┬┐ytkowania koni,
 10. wspó┬│prac├¬ z organizacjami je┬╝dzieckimi oraz popularyzacj├¬ turystyki i hipoterapii,
 11. wspó┬│prac├¬ z do┬Âwiadczalnictwem zootechnicznym,
 12. wspó┬│dzia┬│anie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni,
 13. wyst├¬powanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody pa├▒stwowe dla zas┬│u┬┐onych hodowców i dzia┬│aczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Zwi┬▒zku.

 

§ 8a

 1. Obs³ugê administracyjno-biurow± Zwi±zku sprawuje biuro Zwi±zku.
 2. Na czele biura Zwi┬▒zku stoi kierownik.
 3. Kierownik biura Zwi┬▒zku jest powo┬│any przez Zarz┬▒d Zwi┬▒zku, za zgod┬▒ Zarz┬▒du PZHK.

 


Rozdzia┬│ 3.
Cz┬│onkowie, ich prawa i obowi┬▒zki.

 

§ 9

 1. Cz³onkowie Zwi±zku dziel± siê na zwyczajnych i honorowych.
 2. Cz┬│onkami zwyczajnymi Zwi┬▒zku mog┬▒ by├Ž: osoby fizyczne i prawne, zajmuj┬▒ce si├¬ praktycznie hodowl┬▒ koni albo zwi┬▒zane z ni┬▒ zawodowo.

 

§ 10

 1. Osoby fizyczne i prawne s┬▒ przyjmowane i skre┬Âlane przez Zarz┬▒dy Kó┬│ w┬│a┬Âciwe ich miejscu zamieszkania lub siedziby. Osoby prawne dzia┬│aj┬▒ w Zwi┬▒zku za po┬Ârednictwem swego przedstawiciela.
 2. Cz┬│onkiem honorowym Zwi┬▒zku jest osoba, której Walny Zjazd Zwi┬▒zku na wniosek Zarz┬▒du Zwi┬▒zku, nada┬│ taki tytu┬│.
 3. Cz┬│onek honorowy korzysta z praw cz┬│onka zwyczajnego.
 4. Cz┬│onek honorowy nie op┬│aca ustalonych ┬Âwiadcze├▒ na rzecz Zwi┬▒zku.

 

§ 11

Cz┬│onek Zwi┬▒zku ma prawo:

 1. bra├Ž udzia┬│ w Walnym Zebraniu Terenowego Ko┬│a Hodowców Koni,
 2. wybiera├Ž i by├Ž wybieranym do w┬│adz Zwi┬▒zku i w┬│adz PZHK,
 3. posiada├Ž legitymacj├¬ Zwi┬▒zku i nosi├Ž odznak├¬ PZHK i /W-MZHK/
 4. pierwsze├▒stwa w korzystaniu z us┬│ug zootechnicznych ┬Âwiadczonych przez Zwi┬▒zek.

 

§ 12

Cz┬│onek Zwi┬▒zku jest zobowi┬▒zany:

 1. wp┬│aci├Ž wpisowe oraz regularnie op┬│aca├Ž sk┬│adk├¬ cz┬│onkowsk┬▒, jak równie┬┐ wszystkie op┬│aty ustanowione przez w┬│adze Zwi┬▒zku,
 2. stosowa├Ž si├¬ do postanowie├▒ niniejszego statutu oraz uchwa┬│ i wytycznych Zwi┬▒zku i PZHK
 3. bra├Ž udzia┬│ w pracach Zwi┬▒zku i d┬▒┬┐y├Ž do realizacji jego zada├▒.

 

§ 13

Cz┬│onek Zwi┬▒zku traci prawa cz┬│onkowskie w  wyniku:

 1. rezygnacji z cz┬│onkostwa w Zwi┬▒zku, z┬│o┬┐onej na pi┬Âmie Zarz┬▒dowi Ko┬│a
 2. skre┬Âlenie z listy cz┬│onków na skutek:
  1. nieop┬│acenia sk┬│adek cz┬│onkowskich przez okres 2 lat,
  2. niewykonywania obowi┬▒zków statutowych,
  3. dokonywania czynów sprzecznych z prawem i innych czynów godz┬▒cych w dobre imi├¬ Zwi┬▒zku i hodowców,
  4. likwidacji lub upad┬│o┬Âci jednostki organizacyjnej b├¬d┬▒cej osob┬▒ prawn┬▒ Zwi┬▒zku.
 3. wykluczenie ze Zwi┬▒zku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sadu Kole┬┐e├▒skiego za dzia┬│alno┬Â├Ž na szkod├¬ Zwi┬▒zku albo w przypadku skazania prawomocnego wyrokiem s┬▒du powszechnego na kar├¬ pozbawienia praw publicznych.

 


Rozdzia┬│ 4.
W┬│adze Zwi┬▒zku.

§ 14

 1. W┬│adze Zwi┬▒zku wszystkich szczebli pochodz┬▒ z wyboru.
 2. Obowi±zuj± nastêpuj±ce zasady wyboru w³adz:
  1. g³osowanie jest tajne, chyba ¿e 2/3 uprawnionych do g³osowania opowie siê za g³osowaniem jawnym,
  2. nie ogranicza si├¬ liczby kandydatów, wzgl├¬dnie liczby list kandydatów do w┬│adz,
  3. g┬│osuje si├¬ na poszczególnych kandydatów lub na poszczególne listy kandydatów do w┬│adz,
  4. mandaty do w┬│adz otrzymuj┬▒ kandydaci, wzgl├¬dnie listy kandydatów, które uzyska┬│y najwi├¬ksz┬▒ liczb├¬ g┬│osów,
  5. kadencja wszystkich w┬│adz trwa 4 lata,
  6. etatowi pracownicy Zwi┬▒zku nie mog┬▒ kandydowa├Ž do w┬│adz,
  7. do w┬│adz Zwi┬▒zku mog┬▒ kandydowa├Ž delegaci wybrani na Walny Zjazd Zwi┬▒zku przez Walne Zebrania  Kó┬│,
  8. wyboru Prezesa dokonuje siê w osobnym g³osowaniu.

 

§ 15

W┬│adzami Zwi┬▒zku s┬▒:

 1. Walny Zjazd Delegatów,
 2. Zarz┬▒d,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. S┬▒d Kole┬┐e├▒ski.

 

§ 16

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwy┬┐sz┬▒ w┬│adz┬▒ Zwi┬▒zku.
 2. Walne Zjazdy mog┬▒ by├Ž zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zjazdy zwo┬│uje Zarz┬▒d Zwi┬▒zku dwa razy w ci┬▒gu kadencji.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwo┬│uje Zarz┬▒d Zwi┬▒zku z w┬│asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  1. co najmniej 1/3 delegatów,
  2. Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien by├Ž zwo┬│any w terminie 6 tygodni od daty zg┬│oszenia wniosku
 6. Nadzwyczajny Zjazd rozpatruje tylko sprawy, dla których zosta┬│ zwo┬│any.
 7. O terminie, miejscu i porz┬▒dku dziennym Walnego Zjazdu delegaci powinni by├Ž powiadomieni na pi┬Âmie co najmniej na 10 dni przed terminem.

 

§ 17

 1. W Walnym Zje┬╝dzie bior┬▒ udzia┬│ z g┬│osem decyduj┬▒cym delegaci wybierani na Walnym Zebraniu Terenowych Kó┬│. Cz┬│onkowie ust├¬puj┬▒cych w┬│adz Zwi┬▒zku, prezesi Terenowych Kó┬│ Hodowców Koni, którzy nie zostali   wybrani delegatami oraz zaproszeni go┬Âcie uczestnicz┬▒ w Zje┬╝dzie z g┬│osem doradczym:
  1. uchwa┬│y Walnego Zjazdu zapadaj┬▒ zwyk┬│┬▒ wi├¬kszo┬Âci┬▒ g┬│osów, w obecno┬Âci co najmniej po┬│owy  uprawnionych do g┬│osowania, z wyj┬▒tkiem uchwa┬│ w sprawach wymagaj┬▒cych kwalifikowanej wi├¬kszo┬Âci g┬│osów,
  2. w razie braku kworum okre┬Âlonego w pkt.1, Walny Zjazd mo┬┐e si├¬ odby├Ž w tym samym dniu, godzin├¬ pó┬╝niej w drugim terminie i mo┬┐e podejmowa├Ž uchwa┬│y bez wzgl├¬du na liczb├¬ obecnych uprawnionych do g┬│osowania. Informacj├¬ t┬▒ nale┬┐y zamie┬Âci├Ž w zawiadomieniach o Walnym Zje┬╝dzie.
 2. G┬│osowanie odbywa si├¬ jawnie lub tajnie w zale┬┐no┬Âci od uchwa┬│y Walnego Zjazdu.

 

§ 18

 1. Porz┬▒dek dzienny Walnego Zjazdu ustala Zarz┬▒d Zwi┬▒zku.
 2. Wnioski o zamieszczeniu spraw w porz┬▒dku dziennym Walnego Zjazdu mog┬▒ sk┬│ada├Ž:
  1. Zarz┬▒dy Kó┬│
  2. Komisja Rewizyjna Zwi┬▒zku
  • najpó┬╝niej na 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu
   Wnioski z┬│o┬┐one po tym terminie nie mog┬▒ by├Ž uwzgl├¬dnione.
 3. Przedmiotem obrad Zjazdu mog┬▒ by├Ž tylko sprawy zamieszczone w porz┬▒dku dziennym.
 4. Obrady Walnego Zjazdu odbywaj± siê wed³ug regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

 

§ 19

Do w┬│a┬Âciwo┬Âci Walnego Zjazdu nale┬┐y:

 1. uchwalenie planów dzia┬│alno┬Âci i bud┬┐etu Zwi┬▒zku oraz uchwalanie dodatkowych sk┬│adek wy┬│┬▒cznie na potrzeby Zwi┬▒zku,
 2. rozpatrzenie i przyjmowanie sprawozda├▒ Zarz┬▒du, Komisji Rewizyjnej i S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego,
 3. udzielanie lub odmowa udzielania Zarz┬▒dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa Zwi┬▒zku spo┬Âród delegatów który reprezentuje Zwi┬▒zek we w┬│adzach PZHK,
 5. wybór Zarz┬▒du, Komisji Rewizyjnej, S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego i zast├¬pców,
 6. wybór delegatów i ich zast├¬pców na Walny Zjazd PZHK,
 7. inicjowanie wniosków i postulatów dotycz┬▒cych spraw Zwi┬▒zku,
 8. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego,
 9. odwo┬│ywanie cz┬│onków Zarz┬▒du Kó┬│ oraz cz┬│onków Zarz┬▒du i Komisji Rewizyjnej Zwi┬▒zku w czasie trwania kadencji,
 10. nadawanie honorowego cz┬│onkowstwa na wniosek Zarz┬▒du Zwi┬▒zku,
 11. uchwalanie zmian statutu,
 12. podejmowanie uchwa┬│y o rozwi┬▒zaniu Zwi┬▒zku i przeznaczeniu jego maj┬▒tku oraz o po┬│┬▒czeniu z innym  okr├¬gowym (wojewódzkim) zwi┬▒zkiem hodowców koni.

 

§ 20

 1. Zarz┬▒d Zwi┬▒zku liczy 5 cz┬│onków i 2 zast├¬pców.
  W sk┬│ad Zarz┬▒du wchodzi prezes wybrany przez Walny Zjazd w osobnym g┬│osowaniu oraz 4 cz┬│onków i 2 zast├¬pców wybranych uchwa┬│┬▒ Walnego Zjazdu w kolejnym g┬│osowaniu.
 2. Zarz┬▒d wybiera z po┬Âród siebie wiceprezesa, który zast├¬puje prezesa we w┬│adzach PZHK, skarbnika i sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarz┬▒du s┬▒ zwo┬│ywane co najmniej raz na kwarta┬│ przez prezesa lub wiceprezesa Zwi┬▒zku.
 4. W przypadku ust±pienia prezesa w czasie trwania kadencji, wiceprezes pe³ni funkcjê prezesa do czasu wyboru nowego przez Walny Zjazd.
 5. Do wa┬┐no┬Âci uchwa┬│ wymagana jest obecno┬Â├Ž co najmniej po┬│owy cz┬│onków Zarz┬▒du, w tym prezesa lub  wiceprezesa.
 6. Udzia┬│ w zebraniach Zarz┬▒du bior┬▒ prezes i cz┬│onkowie, kierownik biura Zwi┬▒zku lub osoba przez niego upowa┬┐niona oraz inne osoby zaproszone oraz prezesi Kó┬│ Terenowych z g┬│osem doradczym.
 7. Cz┬│onek Zarz┬▒du mo┬┐e by├Ž odwo┬│any w czasie trwania kadencji, uchwa┬│┬▒ walnego Zjazdu, z powodu nienale┬┐ytego wykonywania obowi┬▒zków.
 8. Cz┬│onek Zarz┬▒du mo┬┐e by├Ž zawieszony w czynno┬Âciach w czasie trwania kadencji orzeczeniem S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego na okres do najbli┬┐szego Walnego Zjazdu.

 

§ 21

Do w┬│a┬Âciwo┬Âci Zarz┬▒du nale┬┐┬▒ wszystkie sprawy Zwi┬▒zku nie zastrze┬┐one dla innych w┬│adz Zwi┬▒zku lub w┬│adz PZHK, a w szczególno┬Âci:

 1. kierowanie dzia┬│alno┬Âci┬▒ Zwi┬▒zku,
 2. opracowywanie planów dzia┬│alno┬Âci, projektów bud┬┐etu,
 3. analiza i zatwierdzanie bilansu Zwi┬▒zku,
 4. przedk┬│adanie Walnemu Zjazdowi Zwi┬▒zku i PZHK sprawozda├▒ z dzia┬│alno┬Âci oraz wniosków,
 5. ustalanie wysoko┬Âci i sposobu pobierania wpisowego, sk┬│adek cz┬│onkowskich,
 6. organizowanie i rozwi┬▒zywanie Kó┬│ oraz okre┬Âlanie obszarów ich dzia┬│ania,
 7. ustalanie liczby delegatów  wybieranych przez Walne Zebrania Kó┬│ na Walne Zjazdy Zwi┬▒zku,
 8. zawieranie i rozwi┬▒zywanie umów o prac├¬ z kierownikiem biura Zwi┬▒zku, po zatwierdzeniu przez Zarz┬▒d G┬│ówny PZHK,
 9. opiniowanie kandydatów na pracowników in┬┐ynieryjno-technicznych,
 10. sk┬│adanie wniosków do S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego o zawieszenie w czynno┬Âciach cz┬│onka Zarz┬▒du lub cz┬│onka Komisji Rewizyjnej na okres do najbli┬┐szego Walnego Zjazdu,
 11. sk┬│adanie wniosków do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie Z┬│otej Odznaki PZHK,
 12. wystêpowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie cz³onkostwa honorowego PZHK.

 

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna sk┬│ada si├¬ z 3 cz┬│onków i 2 zast├¬pców.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spo┬Âród siebie przewodnicz┬▒cego.
 3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku, które zwo┬│uje przewodnicz┬▒cy Komisji.
 4. Komisja Rewizyjna dzia┬│a na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Zwi┬▒zku.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, w miarê potrzeby z w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zarz±du Zwi±zku.
 6. Cz┬│onek Komisji Rewizyjnej mo┬┐e by├Ž odwo┬│any w czasie trwania kadencji uchwa┬│┬▒ Walnego Zjazdu, z powodu nienale┬┐ytego wykonywania obowi┬▒zków.
 7. Cz┬│onek Komisji Rewizyjnej mo┬┐e by├Ž zawieszony w czynno┬Âciach w czasie trwania kadencji orzeczeniem S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego, na okres do najbli┬┐szego Walnego Zjazdu.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna obowi┬▒zana jest do wspó┬│pracy z Zarz┬▒dem w sprawach dotycz┬▒cych Zwi┬▒zku.

 

§ 24

 1. Do w┬│a┬Âciwo┬Âci Komisji Rewizyjnej nale┬┐y:
  1. kontrola statutowej dzia┬│alno┬Âci Zwi┬▒zku,
  2. sk┬│adanie Walnemu Zjazdowi sprawozda├▒ i wniosków,
  3. sk┬│adanie wniosków o zwo┬│anie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
  4. sk┬│adanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwo┬│anie cz┬│onka Zarz┬▒du lub cz┬│onka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
  5. sk┬│adanie wniosków do S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego o zawieszenie w czynno┬Âciach cz┬│onka Komisji Rewizyjnej i cz┬│onka Zarz┬▒du na okres do najbli┬┐szego Walnego Zjazdu.
 2. Uchwa┬│y Komisji Rewizyjnej zapadaj┬▒ zwyk┬│┬▒ wi├¬kszo┬Âci┬▒ g┬│osów.

 

§ 25

 1. S┬▒d Kole┬┐e├▒ski sk┬│ada si├¬ z 3 cz┬│onków i 2 zast├¬pców.
 2. S┬▒d Kole┬┐e├▒ski wybiera spo┬Âród siebie przewodnicz┬▒cego.
 3. S┬▒d Kole┬┐e├▒ski dzia┬│a na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Zwi┬▒zku.
 4. S┬▒d Kole┬┐e├▒ski Zwi┬▒zku orzeka, jako pierwsza instancja.

Od jego orzecze├▒ s┬│u┬┐y stronom odwo┬│anie, w terminie 14 dni, do S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego PZHK.

 

§ 26

Do w┬│a┬Âciwo┬Âci S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego nale┬┐y:

 1. orzekanie w sprawach pozbawienia cz┬│onkostwa, na wniosek Zarz┬▒du Ko┬│a, Zarz┬▒du i Komisji Rewizyjnej Zwi┬▒zku,
 2. orzekanie w sprawach zawieszenia w czynno┬Âciach cz┬│onków Zarz┬▒dów Kó┬│ oraz Zarz┬▒du i Komisji Rewizyjnej Zwi┬▒zku na wniosek Zarz┬▒dów Kó┬│, Zarz┬▒du i Komisji Rewizyjnej Zwi┬▒zku,
 3. rozstrzyganie sporów o prawa i obowi┬▒zki cz┬│onkowskie.

 

§ 27

Terenowe Ko┬│a Hodowców Koni

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Zwi┬▒zku jest Terenowe Ko┬│o Hodowców Koni, które zrzesza cz┬│onków Zwi┬▒zku na obszarze powiatu lub powiatów. Ko┬│a s┬▒ organizowane i rozwi┬▒zywane przez Zarz┬▒d Zwi┬▒zku.
 2. Ko┬│o nie ma osobowo┬Âci prawnej, a jego dzia┬│alno┬Â├Ž reguluje niniejszy statut.
 3. Ko┬│o u┬┐ywa piecz┬▒tki pod┬│u┬┐nej z napisem "Terenowe Ko┬│o Hodowców Koni w (nazwa siedziby ko┬│a)".

 

§ 28

W┬│adzami Ko┬│a s┬▒:

 1. Walne zebranie cz┬│onków
 2. Zarz┬▒d Ko┬│a

 

§ 29

 1. W walnym zebraniu cz┬│onków bior┬▒ udzia┬│ z g┬│osem decyduj┬▒cym cz┬│onkowie Ko┬│a oraz z g┬│osem doradczym przedstawiciele Zarz┬▒du Zwi┬▒zku. Walne zebranie jest w┬│adne podejmowa├Ž uchwa┬│y przy obecno┬Âci co najmniej 50 % cz┬│onków w pierwszym terminie i bez wzgl├¬du na liczb├¬ cz┬│onków w drugim terminie, co powinno by├Ž zaznaczone w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu, które powinno by├Ž przes┬│ane na 10 dni przed terminem. G┬│osowanie odbywa si├¬ jawnie lub tajnie, w zale┬┐no┬Âci od uchwa┬│y Walnego Zebrania. Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kó┬│ odbywaj┬▒ si├¬ co 4 lata, a zebrania organizacyjno-szkoleniowe raz w roku.
 2. Walne zebrania s┬▒ zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwo┬│uje Zarz┬▒d Ko┬│a, z w┬│asnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. co najmniej 1/3 cz┬│onków
  2. Zarz┬▒du Zwi┬▒zku
  3. Komisji Rewizyjnej Zwi┬▒zku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno by├Ž zwo┬│ane w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zosta┬│o zwo┬│ane.
 5. Do w┬│a┬Âciwo┬Âci Walnego Zebrania Cz┬│onków Ko┬│a nale┬┐y:
  1. zatwierdzanie wytycznych do planów dzia┬│alno┬Âci i projektów bud┬┐etu Ko┬│a, po uzgodnieniu z Zarz┬▒dem Zwi┬▒zku,
  2. uchwalanie dodatkowych sk┬│adek, wy┬│┬▒cznie na potrzeby Ko┬│a,
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda├▒ z dzia┬│alno┬Âci Zarz┬▒du Ko┬│a oraz udzielanie lub odmowa udzielania Zarz┬▒dowi Ko┬│a absolutorium.

 

§ 30

 1. Zarz┬▒d Ko┬│a sk┬│ada si├¬ z Prezesa i 4 cz┬│onków spo┬Âród których wybiera si├¬ wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Zarz┬▒d Ko┬│a odbywa co najmniej dwa zebrania w roku.
 3. Do w┬│a┬Âciwo┬Âci Zarz┬▒du Ko┬│a nale┬┐y za┬│atwianie wszystkich spraw nie zastrze┬┐onych do w┬│a┬Âciwo┬Âci Walnego Zebrania, w szczególno┬Âci:
  1. opracowywanie w uzgodnieniu z Zarz┬▒dem Zwi┬▒zku planów pracy Ko┬│a,
  2. reprezentowanie Ko┬│a na zewn┬▒trz, w tym równie┬┐ w organizacjach samorz┬▒du rolniczego na obszarze dzia┬│ania,
  3. kierowanie prac┬▒ Ko┬│a,
  4. zwo┬│ywanie przynajmniej raz w roku zebrania wszystkich cz┬│onków,
  5. wykonywanie uchwa┬│ W┬│adz Zwi┬▒zku,
  6. wspó┬│udzia┬│ w akcjach hodowlanych w rejonie dzia┬│ania Ko┬│a
  7. wspó┬│dzia┬│anie z pracownikami Zwi┬▒zku w pobieraniu wpisowego i sk┬│adek cz┬│onkowskich,
  8. prowadzenie instrukta┬┐u dla hodowców- cz┬│onków Ko┬│a i rolników niezrzeszonych,
  9. przedk┬│adanie Walnemu Zebraniu sprawozda├▒ z dzia┬│alno┬Âci Zarz┬▒du oraz wytycznych do planów dzia┬│alno┬Âci i preliminarzy bud┬┐etowych Ko┬│a,
  10. sk┬│adanie wniosków do S┬▒du Kole┬┐e├▒skiego o zawieszeniu w czynno┬Âciach cz┬│onka Zarz┬▒du Ko┬│a do najbli┬┐szego Walnego Zjazdu Zwi┬▒zku,
  11. sk┬│adanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwo┬│anie cz┬│onka Zarz┬▒du Ko┬│a w czasie trwania kadencji.
 4. Do wa┬┐no┬Âci uchwa┬│ wymagana jest obecno┬Â├Ž co najmniej 3 cz┬│onków Zarz┬▒du, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwa┬│y zapadaj┬▒ zwyk┬│┬▒ wi├¬kszo┬Âci┬▒ g┬│osów.

 

§ 31

Zarz┬▒d Zwi┬▒zku na terenie swojego dzia┬│ania mo┬┐e tworzy├Ž Sekcje Rasowe i U┬┐ytkowe na zasadach Terenowych Kó┬│ Hodowców Koni.

 


Rozdzia┬│ 5.
Maj┬▒tek Zwi┬▒zku.

 

§ 32

Zwi┬▒zek mo┬┐e nabywa├Ž i zbywa├Ž rzeczy i prawa oraz tworzy├Ž fundusze. Zwi┬▒zek mo┬┐e prowadzi├Ž dzia┬│alno┬Â├Ž gospodarcz┬▒ na zasadach okre┬Âlonych w przepisach prawa.

 

§ 33

Fundusze Zwi┬▒zku powstaj┬▒ z:

 1. wpisowego,
 2. sk┬│adek cz┬│onkowskich,
 3. op┬│at dodatkowych uchwalonych przez Walny Zjazd Zwi┬▒zku,
 4. dotacji,
 5. darowizn,
 6. innych ┬╝róde┬│ okre┬Âlonych przepisami szczegó┬│owymi lub umowami,
 7. op┬│at za czynno┬Âci zwi┬▒zane z identyfikacj┬▒ koni i wydawaniem dla nich paszportów.

 

§ 33 a

 1. Dochód WMZHK przeznaczony jest w ca┬│o┬Âci na dzia┬│alno┬Â├Ž statutow┬▒.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

 

§ 34

Zarz┬▒d Zwi┬▒zku z w┬│asnej inicjatywy lub na wniosek Zarz┬▒du Kó┬│, mo┬┐e uchwala├Ž sk┬│adki specjalne na swoje w┬│asne cele uzasadnione potrzebami Zarz┬▒du i gospodarowa├Ž nimi na zasadach przewidzianych w uchwale. Sprawozdania z gospodarowania tymi ┬Ârodkami Zarz┬▒d Zwi┬▒zku sk┬│ada Walnemu Zjazdowi

 

§ 35

 1. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu maj┬▒tku Zwi┬▒zku oraz zaci┬▒ganiu innych zobowi┬▒za├▒ podejmuje Zarz┬▒d Zwi┬▒zku.
 2. O┬Âwiadczenia woli dotycz┬▒ce praw i obowi┬▒zków maj┬▒tkowych Zwi┬▒zku sk┬│adaj┬▒ prezes lub wiceprezes ┬│┬▒cznie ze skarbnikiem.
 3. Zarz┬▒d udziela pe┬│nomocnictwa Kierownikowi  biura i Ksi├¬gowej Zwi┬▒zku do reprezentowania W-MZHK w Olsztynie w zakresie ustalonym Uchwa┬│┬▒.

 


Rozdzia┬│ 6.
Zmiany statutu i rozwi┬▒zywanie Zwi┬▒zku.

 

§ 36

Statut Zwi┬▒zku mo┬┐e by├Ž zmieniony przez Uchwa┬│├¬ Walnego Zjazdu, wi├¬kszo┬Âci┬▒ 2/3 g┬│osów delegatów, przy obecno┬Âci co najmniej po┬│owy osób uprawnionych do g┬│osowania.

 

§ 37

 1. Zwi┬▒zek mo┬┐e ulec rozwi┬▒zaniu na mocy uchwa┬│y powzi├¬tej wi├¬kszo┬Âci┬▒ 2/3 g┬│osów delegatów na nadzwyczajnym Walnym Zje┬╝dzie, wy┬│┬▒cznie w tym celu zwo┬│anym, przy obecno┬Âci co najmniej 2/3 delegatów *)
 2. Uchwa┬│a o rozwi┬▒zaniu Zwi┬▒zku powinna zawiera├Ž postanowienia dotycz┬▒ce:
  1. postawienia Zwi┬▒zku w stan likwidacji,
  2. powo┬│ania Komisji Likwidacyjnej, która przyjmuje czynno┬Âci Zarz┬▒du do zako├▒czenia likwidacji, w sk┬│adzie 3 osób
  3. okre┬Âlenia terminu likwidacji,
  4. okre┬Âlenia przeznaczenia mienia pozosta┬│ego po likwidacji Zwi┬▒zku na cele hodowli koni,
 3. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Walnemu Zjazdowi i po zatwierdzeniu tego sprawozdania sk┬│ada wniosek do w┬│a┬Âciwego s┬▒du o wykre┬Âlenie Zwi┬▒zku z rejestru.
 4. wybór Prezesa Zarz┬▒du i Delegatów na Walny Zjazd Zwi┬▒zku, w liczbie ustalonej uchwa┬│┬▒ Zarz┬▒du Zwi┬▒zku. Ponadto w ka┬┐dym Kole wybierany jest jeden Zast├¬pca delegata.

 

*) w przypadku nie uzyskania wymaganej liczby delegatów, zjazd zwo┬│ywany jest w II (osobnym) terminie, do którego ma zastosowanie § 17.

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 20 stycznia 2011 )
 
Copyright © 2010 | P. P. H. U. NetMas Piotr Malanka | Design by NetMas
© 2024 Warmi˝sko-Mazurski Zwi▒zek Hodowcˇw Koni w Olsztynie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.